Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Prawa pacjenta

(Skrót Karty Praw Pacjenta)


Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.

2. Troskliwej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez wykwalifikowany personel. Opiekę tę może także sprawować osoba bliska lub inna wskazana przez pacjenta.

3. Poszanowania jego intymności i godności osobistej oraz życzliwego traktowania w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

4.Uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji sformułowanych dla niego zrozumiale, dotyczących rozpoznania jego stanu zdrowia, leczenia i rokowania.

5.Uzyskanie od lekarza informacji koniecznych do świadomego wyrażenia zgody na postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze. Jeśli istnieją możliwości zastosowania alternatywnych środków i metod, pacjent ma prawo o nich się dowiedzieć. Zgoda pacjenta na wykonanie operacji lub badań wiążących się z zagrożeniem dla zdrowia lub trwałym uszkodzeniem ciała powinna być wyrażona w formie pisemnej.

6.Wycofania swej zgody na określone postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze. Wszczęcie tego postępowania bez zgody pacjenta jest dopuszczalne wyjątkowo, tylko w indywidualnych przypadkach przewidzianych prawem.

7.Traktowania poufnie wszelkich informacji dotyczących zarówno jego zdrowia, jak i spraw osobistych. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej może nastąpić tylko za zgodą pacjenta lub jeśli jej zachowanie w istotny sposób zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub innych osób.

8.Kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Ma także prawo do kontaktów z duchownym.

9.Zabezpieczenia jego rzeczy osobistych podczas pobytu w szpitalu.

10.Wyrażenia swojej woli w postaci dokumentu prawnego sporządzonego przez doradcę prawnego lub osobę upoważnioną przez kierownictwo szpitala.

Pełna treść dokumentu znajduje się na korytarzach w poszczególnych oddziałach ZCO.

 

Cialis
Cialis

Perfekcja nie istnieje. Również w życiu intymnym. Przekonaj się!
eimpotencja.pl/cialis.html
Flukonazol
Flukonazol

Uwolnij się od infekcji płciowych – przywróć radość życia!
choroby-weneryczne.pl/flukonazol.html

 

 

 

 

 

 

Rzecznik Praw Pacjenta w
Zachodniopomorskim Centrum Onkologii


W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii każdy pacjent lub rodzina pacjenta może skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.

W naszej jednostce stanowisko to wykonuje Pani Gabriela Drewniak

Termin przyjmowania pacjentów

- każdy wtorek od godz. 12.00 do godz. 14.00,

Siedziba
– pokój nr 103 (I piętro) w budynku administracji szpitala.

Kontakt telefoniczny

– (0-91) 42 51 420 / z sieci wewnętrznej – 420 /.

Zakres spraw prowadzonych przez Rzecznika:

1) przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w Szpitalu, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem oraz ocena zasadności skargi;

2)zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;

3)pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innych instytucji;

4)monitorowanie przestrzegania praw pacjenta.

Uwaga: Rzecznik praw pacjenta nie jest uprawniony do rozstrzygania w sprawie błędów medycznych fachowego personelu medycznego.
Więcej informacji pod adresem www: http://choroby-weneryczne.pl/rzezaczka.htmlKONTAKT

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

adres - ul. Strzałowska 22 Szczecin 71-730

centrala - 091 42 51 410

www - www.onkologia.szczecin.pl

email - szpital@onkologia.szczecin.pl

sprawy dotyczące strony internetowej - wojtek@onkologia.szczecin.pl

WAŻNIEJSZE TELEFONY

 • Centrala
  091-42-51-410
  Dyrektor Naczelny
  091-42-51-409
  Sekretariat
  091-42-51-409
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  091-42-51-402
  Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-administracyjnych
  091-42-51-403
  Naczelna Pielęgniarka
  091-42-51-404

ODDZIAŁY

Oddział Kliniczny Radioterapii
Oddział kliniczny onkologii
Oddział chirurgii onkologicznej
Pracownia fizyki medycznej
Pracownia diagnostyki obrazowej
Pracownia histopatologii
Poradnia onkologiczna